Team

  • Subha Bhatta
  • Keyi Kang Yao

Advisor

  • Susanna Thon

Sponsor

  • NSF