Electronic Health Record Summarization

Team:

Program:

Electronic Health Record Summarization

Team Members

  • Todd Hartman
  • Ziyang Xu
  • YunZhou Liu

Project Links